Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

Reklamační řád

Vyplňte prosím následující formulář, který nám pomůže Váš požadavek rychle vyřídit.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ - Reklamační formulář

Po odeslání formuláře na email info.cz@tente.com, obdržíte potvrzení o přijetí Vaší reklamace na Váš e-mail.

 

Podmínky pro přijetí zboží do reklamačního řízení:

  1. Při uplatnění reklamace / výměny zboží je kupující povinen dodat všechny náležitosti uvedeny pro reklamaci (tj. vyplněný reklamační formulář, číslo faktury/objednávky/dodacího listu reklamovaného zboží)
  2. Reklamační řízení bude zahájeno pouze pod podmínkou a přijetí zboží řádně očištěného, zabaleného v přepravním obalu, tak aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.
  3. Reklamační řízení nebude zahájeno při zjištění poškození zboží kupujícím, pokusem o opravu zboží kupujícím.
  4. Dodavatel zboží se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů od obdržení zboží do reklamačního řízení. V případě nedodání kompletního celku má dodavatel právo na prodloužení reklamační doby.
  5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při posouzení reklamace jako neoprávněné mu budou účtovány náklady spojeny s reklamací.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti TENTE s.r.o., IČO: 25323148, se sídlem č.p. 550, 696 66 Sudoměřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 25539  (dále jen „prodávající“), zpracovaný podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky prodávajícího a vztahuje se na spotřební zboží, které si kupující od prodávajícího zakoupil (dále jen „zboží“), a u něhož v záruční době kupující uplatnil práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

  1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vykazuje-li zboží zjevné vady, zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném obalu, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává kupujícímu zachováno právo na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní zboží.

Záruční doba se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí tedy 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

  1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci může kupující uplatnit osobně či prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu, kterým prodávající komunikuje, a reklamované zboží doručit na adresu sídla prodávajícího: TENTE s.r.o., Sudoměřice 550, 696 66 Sudoměřice.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace uvést kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu. Kupující je rovněž při reklamaci povinen uvést číslo objednávky.

V případě zaslání reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen potvrdit převzetí zboží na emailovou adresu kupujícího.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupující při reklamaci zboží postupuje tak, aby při předání zboží příslušné osobě nedošlo na zboží k žádnému poškození, zejména tím, že zboží zabalí do vhodného a dostatečného chránícího obalu s přihlédnutím ke způsobu doručení zboží k vyřízení reklamace příslušné osobě a charakteru zboží (př. křehkost).

Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí zboží, jehož vada byla odstraněna, případně nového kusu zboží, pokud odstranění vady musí být řešeno pouze dodáním nové věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v případě, že:

  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil, anebo pokud se jedná o běžné opotřebení.

 

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záležitosti týkající se reklamace zboží neupravené tímto reklamačním řádem se řídí obchodními podmínkami prodávajícího anebo příslušnými právním předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 22.10.2021. Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv jednostranně měnit.