Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

Reklamační řád

Vyplňte prosím následující formulář, který nám pomůže Váš požadavek rychle vyřídit.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDEReklamační formulář

Po odeslání formuláře na email info.cz@tente.com, obdržíte potvrzení o přijetí Vaší reklamace na Váš e-mail.

 

Po odeslání formuláře na email info.cz@tente.com, obdržíte potvrzení o přijetí Vaší reklamace na Váš e-mail.

 

Podmínky pro přijetí zboží do reklamačního řízení:

  1. Při uplatnění reklamace je kupující povinen dodat všechny náležitosti uvedeny pro reklamaci (tj. vyplněný reklamační formulář, číslo faktury/objednávky/dodacího listu reklamovaného zboží)
  2. Reklamační řízení nebude zahájeno při zjištění poškození zboží kupujícím, které bylo způsobeno pokusem o opravu zboží kupujícím.
  3. Dodavatel zboží se zavazuje vyřídit reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, do 30 dnů od obdržení zboží do reklamačního řízení. V případě nedodání kompletního celku má dodavatel právo na prodloužení reklamační doby.
  4. Kupující, který je podnikatelem, bere na vědomí a souhlasí s tím, že při posouzení reklamace jako neoprávněné mu budou účtovány náklady spojeny s reklamací.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti TENTE s.r.o., IČO: 25323148, se sídlem č.p. 550, 696 66 Sudoměřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 25539  (dále jen „prodávající“), zpracovaný podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky prodávajícího a vztahuje se na spotřební zboží, které si kupující od prodávajícího zakoupil (dále jen „zboží“), a u něhož  kupující uplatnil práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

  1. PODMÍNKY REKLAMACE

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Vykazuje-li zboží zjevné vady, zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném obalu, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává kupujícímu zachováno právo na poskytnutí řádného plnění prodávajícím. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní zboží.

 

Prodávající odpovídá prodávající za vady zboží, které zboží mělo při jeho převzetí kupujícím.

Kupující, který je spotřebitelem, může vytknout vadu zboží, která se projeví v době 24 měsíců od jeho převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady zboží vylučuje. V případě použitého zboží může kupující-spotřebitel vytknout vadu zboží, která se projeví v době 12 měsíců od jeho převzetí. Vytkl-li kupující-spotřebitel vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující-spotřebitel zboží užívat. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze záruky za jakost.Kupující, který je podnikatelem, může vytknout vadu zboží ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží, poté jeho práva z vadného plnění zanikají.

 .

  1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci může kupující uplatnit osobně či prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu, kterým prodávající komunikuje, a reklamované zboží doručit na adresu sídla prodávajícího: TENTE s.r.o., Sudoměřice 550, 696 66 Sudoměřice.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace uvést kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu. Kupující je rovněž při reklamaci povinen uvést číslo objednávky.

V případě zaslání reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen potvrdit převzetí zboží na emailovou adresu kupujícího.

Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

V případě, že reklamaci uplatňuje kupující, který je podnikatelem, není prodávající vázán žádnou lhůtou pro vyřízení reklamace. Prodávající rovněž není vázán navrhovaným způsobem vyřízení reklamace, které kupující-podnikatel uvede při uplatnění reklamace.

 

O vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu, který je spotřebitelem, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění reklamace. 

 

Kupující při reklamaci zboží postupuje tak, aby při předání zboží příslušné osobě nedošlo na zboží k žádnému poškození, zejména tím, že zboží zabalí do vhodného a dostatečného chránícího obalu s přihlédnutím ke způsobu doručení zboží k vyřízení reklamace příslušné osobě a charakteru zboží (př. křehkost).

Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí zboží, jehož vada byla odstraněna, případně nového kusu zboží, pokud odstranění vady musí být řešeno pouze dodáním nové věci.

 

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záležitosti týkající se reklamace zboží neupravené tímto reklamačním řádem se řídí obchodními podmínkami prodávajícího anebo příslušnými právním předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 6. 1. 2023. Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv jednostranně měnit.