Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

Reklamační řád

Vyplňte prosím následující formulář, který nám pomůže Váš požadavek rychle vyřídit.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ - Reklamační formulář

Po odeslání formuláře na email info.cz@tente.com, obdržíte potvrzení o přijetí Vaší reklamace na Váš e-mail.

 

Podmínky pro přijetí zboží do reklamačního řízení:

  1. Při uplatnění reklamace / výměny zboží je kupující povinen dodat všechny náležitosti uvedeny pro reklamaci (tj. vyplněný reklamační formulář, číslo faktury/objednávky/dodacího listu reklamovaného zboží)
  2. Reklamační řízení bude zahájeno pouze pod podmínkou a přijetí zboží řádně očištěného, zabaleného v přepravním obalu, tak aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.
  3. Reklamační řízení nebude zahájeno při zjištění poškození zboží kupujícím, pokusem o opravu zboží kupujícím.
  4. Dodavatel zboží se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů od obdržení zboží do reklamačního řízení. V případě nedodání kompletního celku má dodavatel právo na prodloužení reklamační doby.
  5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při posouzení reklamace jako neoprávněné mu budou účtovány náklady spojeny s reklamací.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti TENTE s.r.o., IČO: 25323148, se sídlem č.p. 550, 696 66 Sudoměřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 25539  (dále jen „prodávající“), zpracovaný podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky prodávajícího a vztahuje se na spotřební zboží, které si kupující od prodávajícího zakoupil (dále jen „zboží“), a u něhož v záruční době kupující uplatnil práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

  1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vykazuje-li zboží zjevné vady, zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném obalu, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává kupujícímu zachováno právo na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní zboží.

Záruční doba se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí tedy 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

  1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci může kupující uplatnit osobně či prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu, kterým prodávající komunikuje, a reklamované zboží doručit na adresu sídla prodávajícího: TENTE s.r.o., Sudoměřice 550, 696 66 Sudoměřice.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace uvést kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu. Kupující je rovněž při reklamaci povinen uvést číslo objednávky.

V případě zaslání reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen potvrdit převzetí zboží na emailovou adresu kupujícího.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupující při reklamaci zboží postupuje tak, aby při předání zboží příslušné osobě nedošlo na zboží k žádnému poškození, zejména tím, že zboží zabalí do vhodného a dostatečného chránícího obalu s přihlédnutím ke způsobu doručení zboží k vyřízení reklamace příslušné osobě a charakteru zboží (př. křehkost).

Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí zboží, jehož vada byla odstraněna, případně nového kusu zboží, pokud odstranění vady musí být řešeno pouze dodáním nové věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v případě, že:

  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil, anebo pokud se jedná o běžné opotřebení.

 

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záležitosti týkající se reklamace zboží neupravené tímto reklamačním řádem se řídí obchodními podmínkami prodávajícího anebo příslušnými právním předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 22.10.2021. Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv jednostranně měnit.

 

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení