Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti TENTE s.r.o., IČO: 25323148, se sídlem č.p. 550, 696 66 Sudoměřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 25539

(dále jen „prodávající”)

 

Kontaktní údaje:

Kontaktní adresa (sídlo): Sudoměřice 550, 696 66 Sudoměřice

Doručovací adresa pro vratky a reklamace: Sudoměřice 550, 696 66 Sudoměřice

Telefon: +420 518 367 206

Email: info.cz@tente.com

Bankovní spojení: č. ú. 1670410257/0100, u Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese  http://www.kolecka-tente.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 V rámci uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní je rozlišován kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který je podnikatelem. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující-spotřebitel“). Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující-podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínek pro kupujícího-podnikatele.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznickému účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 • informace o kupujícím v rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, doručovací, popř. fakturační adresa (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující zadal, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a takto odeslaná objednávka je považována za závaznou. Odesláním závazné objednávky se kupující zavazuje k úhradě objednaného zboží popř. nákladů na zvolený typ dopravy. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.5 Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. s písemným potvrzením přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu textové vyhotovení aktuálního znění obchodních podmínek.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nejasnost objednávky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky prodávajícím (viz článek 3.5), popř. ve výjimečných případech dodatečným potvrzením objednávky kupujícím (viz článek 3.6).

3.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (popř. od objednávky odstoupit a kupní smlouvu tak zrušit), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek).

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10 Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jednostranně zrušit již potvrzenou objednávku, nebude-li možné tuto vyřídit např. pro nedostupnost objednaného zboží, a odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že již prodávající obdržel platbu od kupujícího, je prodávající povinen tuto platbu vrátit na bankovní účet kupujícího bez zbytečného odkladu od odstoupení. Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i prostředky na dálku, tj. prostřednictvím e-mailové komunikace.

3.11 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 1. CENY, MOŽNOSTI PLATBY A DOPRAVA

4.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v CZK nebo v EUR následujícími způsoby:

 • na dobírku,
 • zálohovou fakturou,
 • kartou online prostřednictvím platební brány GP webpay, poskytované společností Global Payments s.r.o.

 

4.2 Způsob platby na dobírku je zpoplatněn částkou 30,- Kč do hodnoty 3000 Kč a nad 3000 Kč 60,- Kč

4.3 Způsoby a ceny dopravy na po České republice:

 • osobní odběr v sídle prodávajícího (Sudoměřice 550, 696 66 Sudoměřice) - zdarma,
 • TOPTRANS – cena se liší v závislosti na hodnotě a celkové hmotnosti zasílaného zboží (viz článek 4.5).
 • PPL - cena se liší v závislosti na hodnotě a celkové hmotnosti zasílaného zboží
 • PPL SMART - cena se liší v závislosti na hodnotě a celkové hmotnosti zasílaného zboží

 

V případě, že je sjednán jiný způsob dopravy dle zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

4.5 Cena dopravy prostřednictvím dopravce TOPTRANS závisí na hodnotě zasílaného zboží a jeho celkové hmotnosti. Cena dopravy je uvedena v následující tabulce:

 

Hodnota zboží

Hmotnost zboží

Cena dopravy bez DPH

Cena dopravy s DPH

do 3 000,- Kč

0-29 kg

156,- Kč

188,46 Kč

nad 3 000,- Kč

0-29 kg

zdarma

zdarma

do 3 000,- Kč

29-49 kg

500,- Kč

605 Kč

nad 3 000,- Kč

29-49 kg

zdarma

zdarma

do 3 000,- Kč

49-88,5 kg

700,- Kč

847 Kč

nad 3 000,- Kč

49-88,5 kg

zdarma

zdarma

do 4 000,- Kč

88,5-125 kg

850,- Kč

1 028,5 Kč

nad 4 000,- Kč

88,5-125 kg

zdarma

zdarma

do  5000,- Kč

125-185 kg

1 100,- Kč

1 331 Kč

nad 5 000,- Kč

125-185 kg

zdarma

zdarma

do 6 000,- Kč

185-275 kg

1 400,- Kč

1 694 Kč

nad 6 000,- Kč

185-275 kg

zdarma

zdarma

do 7 000,- Kč

275-835 kg

1 800,- Kč

2 178 Kč

nad 7 000,- Kč

275-835 kg

zdarma

zdarma

do 9 000,- Kč

385-485 kg

2 200,- Kč

2 662 Kč

nad 9 000,- Kč

385-485 kg

zdarma

zdarma

do 15 000,- Kč

485-1 500 kg

3 400,- Kč

4 114,- Kč

nad 15 000,- Kč

485-1 500 kg

zdarma

zdarma

do 30 000,- Kč

1 500-3 000 kg

6 700,- Kč

8 107 Kč

nad 30 000,- Kč

1 500-3 000 kg

zdarma

zdarma

 

4.5.1 Cena dopravy prostřednictvím dopravce PPL závisí na hodnotě zasílaného zboží a jeho celkové hmotnosti. Cena dopravy je uvedena zde:

 

Hodnota zboží  Hmotnost zboží Cena dopravy bez DPH Cena dopravy s DPH
do 3000,- Kč 0 - 9,99 kg 105,- Kč 127,05 Kč
nad 3000,- Kč 0 - 9,99 kg zdarma zdarma
do 3000 ,- Kč 10 - 20,99 kg 115,- Kč 139,- Kč
nad 3000,- Kč 10 - 20,99 kg zdarma zdarma
do 3000,- Kč 21 - 31,5 kg 160,- Kč 193,6 ,- Kč
nad 3000,- Kč 21 - 31,5 kg zdarma zdarma

 

4.5.2. Cena dopravy prostřednictvím dopravce PPL SMART závisí na hodnotě zasílaného zboží a jeho celkové hmotnosti. Cena dopravy je uvedena zde:

Hodnota zboží Hmotnost zboží Cena dopravy bez DPH Cena dopravy s DPH
do 3000,- Kč 0 - 19,9 kg 99,- Kč 119,79 Kč,-
nad 3000,- Kč 0 - 19-9 kg zdarma zdarma
do 3000,- Kč 20 - 31,5 kg 120,- Kč 145,2 Kč,-
nad 3000,- Kč 20 - 31,5 kg zdarma zdarma

 

 

4.6 V případě, že vybrané zboží není vhodné pro některý z výše uvedených způsobů dopravy (např. kvůli vysoké hmotnosti nebo rozměrům), kupujícímu nebude tento způsob dopravy v objednávce nabídnut a může tak volit vždy jen z aktuálních možných způsobů dopravy objednávaného zboží. 

4.7 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena uhrazená před dodáním zboží není považována za zálohu.

4.8 Vyjma případu volby způsobu platby na základě zálohové faktury a případu dle článku 4.9 obchodních podmínek níže prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, vyjma případu.

4.9 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz článek 3.6 shora), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.10 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.11 V případě platby s využitím zálohové faktury je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího s příslušným variabilním symbolem platby.  Splatnost kupní ceny v případě bezhotovostní platby je do od uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen u tohoto způsobu dodat objednané zboží před řádným a úplným uhrazením celé kupní ceny, vč. příp. dopravy.

4.12 Prodávající následně dodá kupujícímu zboží. Daňový doklad bude zaslán kupujícímu na emailovou adresu kupujícího. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty.

4.13 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít.

4.14 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.15 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.16 Prodávající kupujícímu-spotřebiteli sdělí termín doručení zboží. Nedomluví-li se kupující-spotřebitel s prodávajícím jinak, je maximální lhůta dodáni zboží 30 dní.

4.17 Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci o více než 30 dní, může kupující-spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svojí povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu kupující-spotřebitel poskytl. Kupující-spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující-spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ujednání vrátí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu-spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která kupující-spotřebitel podle kupní smlouvy uhradil.

4.18 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího na základě dodacích podmínek konkrétního dopravce.

4.19 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.20 Další práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při přepravě zboží mohou upravovat zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM-SPOTŘEBITELEM

5.1 Kupující-spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne, kdy kupující-spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo

 • poslední kus zboží, objedná-li kupující-spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, 
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo 
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora stanovené lhůtě, a to prostřednictvím některého z komunikačních kanálů prodávajícího (tzn. písemně na kontaktní adresu, telefonicky, e-mailem).

5.3 Kupující-spotřebitel může k odstoupení využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný ke (Formulář pro odstoupení od smlouvy)

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.5 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od převzetí tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující-spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že kupující-spotřebitel zvolí pro vrácení zboží způsob dopravy, jehož náklady má nést prodávající, je prodávající oprávněn jednostranně započítat náklady na dopravu proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6 Adresa pro vrácení zboží je: TENTE s.r.o., Sudoměřice 550, 696 66 Sudoměřice.

5.7 V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než od kupujícího zboží obdrží, nebo než mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrací kupujícímu-spotřebiteli cenu zboží včetně ceny nejlevnějšího způsobu dopravy zboží ke kupujícímu-spotřebiteli. Cenu dopravy zboží vraceného zpět prodávajícímu hradí vždy kupující-spotřebitel.

5.8 Kupující bere na vědomí, že odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 shora není dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku možné mimo jiné v případech uzavření kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, 
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího-spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, 
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující-spotřebitel porušil.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem,  
 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující-spotřebitel požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a  
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím.  

 

Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností 

 

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá,  
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,  
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, a  
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu-spotřebiteli poskytl před uzavřením kupní smlouvy. 

 

6.3 Kupující-spotřebitel může vytknout vadu zboží, která se projeví v době 2 let od jeho převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady zboží vylučuje. V případě použitého zboží může kupující-spotřebitel vytknout vadu zboží, která se projeví v době 12 měsíců od jeho převzetí. Vytkl-li kupující-spotřebitel vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující-spotřebitel zboží užívat. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze záruky za jakost.

 

6.4. Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující-spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

6.5. Právo kupujícího-spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-spotřebitele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-spotřebitele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

6.6. Kupujícímu-spotřebiteli nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

 

6.7. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

6.8. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího-spotřebitele, má kupující-spotřebitel, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5. těchto obchodních podmínek.

 

6.9. Má-li zboží vadu, může kupující-spotřebitel požadovat její odstranění. Kupující-spotřebitel může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

 

6.10. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, které by zboží mělo bez vady.

 

6.11. Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 

 • prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, 
 • se vada projeví opakovaně,  
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího-spotřebitele.

 

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující-spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

 

6.12. Soud právo z vady přizná kupujícímu-spotřebiteli i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující-spotřebitel při dostatečné péči zjistit.

 

6.13. Při uplatnění reklamace je kupující-spotřebitel povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

 

6.14 Adresa pro vrácení zboží z důvodu reklamace je: TENTE s.r.o., Sudoměřice 550, 696 66 Sudoměřice. V případě oprávněné reklamace má kupující-spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Kupující-spotřebitel musí právo na náhradu těchto nákladů uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak mu nebude přiznáno.

6.15 Další práva a povinnosti stran s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO-PODNIKATELE

7.1 V případě, že kupní smlouvu uzavírá kupující-podnikatel, může uplatnit vady zboží do 6 měsíců od jeho převzetí. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze záruky za jakost.

7.2 Zjištěnou vadu je kupující-podnikatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, jinak prodávající reklamaci zboží neuzná. Zjištěné závady je kupující-podnikatel povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

7.3 Neuplatní-li kupující-podnikatel vadu zboží ve lhůtě uvedené v článku 7.1 obchodních podmínek, práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění zanikají.

7.4 Způsob vyřízení reklamace zboží volí prodávající, přičemž není vázán způsobem navrženým při uplatnění reklamace kupujícím-podnikatelem.

7.5 Prodávající rovněž není vázán žádnou lhůtou pro vyřízení reklamace.

 1. DORUČOVÁNÍ

8.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), není-li v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho zákaznickém účtu.

8.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží.

 1. 2 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

9.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a mají pouze informativní charakter. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.5 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.7 Nabídka produktů může být kdykoliv změněna. Prodávající vyvine přiměřené úsilí, aby zajistil aktualizaci svých webových stránek. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci kupujících a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na webových stránkách bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat barvu, tvar i velikost.

9.8 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.10 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

110.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného na webové stránce.

 

 1. POSTUP PRO ŘEŠENÍ SPORŮ A STÍŽNOSTÍ

 

11.1 Prodávající doporučuje kupujícím-spotřebitelům, aby všechny stížnosti zasílali e-mailem na adresu info.cz@tente.com. V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6. 1. 2023